کانون اندیشه جوان

تفکر فلسفی بهترین روش برای فهم وحی نقل و تفکر است

تفکر فلسفی بهترین روش برای فهم وحی، نقل و تفکر است
  • 0
  • 1 ژانویه
  • 0

تفکر فلسفی بهترین روش برای فهم وحی، نقل و تفکر است

رفیعی آتانی بیان کرد: تجربه مکتب تفکر شیعی معتقد است انسان باید با دستگاه عقلانی به سراغ نقل برود و گرنه آورده ای نخواهد