کانون اندیشه جوان

ثبت نام درسگفتار «روایت اندیشه ها در بستر تاریخ»

ثبت نام درسگفتار «روایت اندیشه ها در بستر تاریخ»
  • 0
  • 24 نوامبر
  • 0

ثبت نام درسگفتار «روایت اندیشه ها در بستر تاریخ»

این دوره طی 12 جلسه، شنبه هر هفته ساعت15 الی17 با حضور جناب آقای دکتر حسین محمدی سیرت به صورت مجازی برگزار خواهد شد.