کانون اندیشه جوان

جاهلان روزگار

  • 0
  • 28 سپتامبر
  • 0

امام نشناسان، جاهلان روزگار

زر پرستی چشم کوفیان را کور کرده بود دکتر محمدرضا سنگری از جهالت کوفیان خواهد گفت…   برای مشاهده این کلیپ در ص