کانون اندیشه جوان

جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران

جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران
  • 0
  • 21 آوریل
  • 0

جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران

فیلم کامل سی و هفتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جایگاه جمهور مردم در نظام سیاسی ایران