کانون اندیشه جوان

جریان سالامی ترکیه

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران
  • 0
  • 31 دسامبر
  • 0

بررسی نسبت اسلام انقلابی با اسلام ترکیه ای و رابطه آن با ایران

فیلم کامل جلسه پنجم گفتگوی زنده از سلسله نشست های “ما و ترکیه؛ بررسی نسبت ما و ترکیه در بستر هویت، تاریخ و سیاست” با حضو