کانون اندیشه جوان

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری
  • 0
  • 9 ژوئن
  • 0

جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جمهوری

فیلم کامل چهل و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «جمهوریت و ساختار انتخاباتی ریاست جم