کانون اندیشه جوان

جمهوری اسلامی

گام دوم و اندیشه دولت مقاومت
  • 0
  • 9 فوریه
  • 0

گام دوم و اندیشه دولت مقاومت

انقلاب اسلامی شروعی برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی بوده است. ویژگی های این تمدن چیست؟ جمهوری اسلامی در کجای مسیر آن قرار