کانون اندیشه جوان

جنبش مشروطه

آن طرف دیگ های سفارت انگلیس
  • 0
  • 5 آگوست
  • 0

آن طرف دیگ های سفارت انگلیس

درست یک سال قبل از آغاز نهضت عدالتخواهی، سفارت انگلیس در تدارک اتفاقی بزرگ است. تحصن‌ مردم‌ در سفارت‌ انگلیس‌ در صدر مشر