کانون اندیشه جوان

جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی

جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی
  • 0
  • 1 سپتامبر
  • 0

جهت گیری تخصصی: روش تصمیم گیری و انتخاب آینده تخصصی

فیلم کامل پنجاه و چهارمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور امیر شعبان جولا (دبیر کمیته