کانون اندیشه جوان

حسین صادقی

  • 0
  • 9 دسامبر
  • 0

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار میشود .