کانون اندیشه جوان

حمیدرضا مقصودی

ثبت نام حلقه مطالعاتی نئو لیبرالیسم
  • 0
  • 5 جولای
  • 0

ثبت نام حلقه مطالعاتی نئو لیبرالیسم

مطالعه و بررسی کتب "تاریخ مختصر نئو لیبرالیسم" و "دکترین شوک "