کانون اندیشه جوان

حکمرانی فرمول جدید

حکمرانی؛ فرمول جدید
  • 0
  • 19 اکتبر
  • 0

حکمرانی؛ فرمول جدید

حاکمیت عمودی و مدیریت دولت ها دیگر تنها نرم افزار هدایت کشورها نیست؛ امروز حرف از مدل های حکمرانی در میان است. بازیگرانی