کانون اندیشه جوان

خاورمیانه بزرگ

خاورمیانه ی بزرگ یا اسلامی؟
  • 0
  • 6 آوریل
  • 0

خاورمیانه ی بزرگ یا اسلامی؟

خاورمیانه دست کیست؟ آیا نقشه آمریکا برای تغییر نقشه منطقه و ایجاد خاورمیانه بزرگ عملی خواهد شد یا جریان مقاومت تقدیر دیگ