کانون اندیشه جوان

خسرو پناه

  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

اعتزال نو میانه سنت و مدرنیته را می‌گیرد

دکتر خسروپناه معتقد است جریان اعتزال نو قصد دارد میان سنت و مدرنیته راهی بیابد.