کانون اندیشه جوان

دانشجوی مطالبه گر پویایی و تحرک انقلابی

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی
  • 0
  • 23 نوامبر
  • 0

دانشجوی مطالبه گر؛ پویایی و تحرک انقلابی

فعالان دانشجویی برای انقلابی ماندن، می بایست در ٣ جبهه جهاد کنند؛ هم باید تمایل اصحاب منافع و اغراض را برای سوء استفاده