کانون اندیشه جوان

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

فرهنگ در بیانیه گام دوم
  • 0
  • 3 مارس
  • 0

فرهنگ در بیانیه گام دوم

فیلم کامل سی و دومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع فرهنگ در بیانیه گام دوم این نشست با حضور

  • 0
  • 2 مارس
  • 0

گفت‌وگوی تشکل‌های دانشجویی با موضوع جوان گرایی

هفتمین نشست از سلسله گفت‌وگوهای تشکل‌های دانشجویی با عنوان «جوان گرایی» ، به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود. در این