کانون اندیشه جوان

دانشگاه تقریب مذاب اسلامی

  • 0
  • 3 مارس
  • 0

کتابخوان با موضوع نقش کنگره حج در تقریب مذاهب

نشست کتابخوان با موضوع نقش کنگره عظیم حج در تقریب مذاهب اسلامی