کانون اندیشه جوان

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه
  • 0
  • 30 ژوئن
  • 0

دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه

فیلم کامل چهل و ششمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی با موضوع: «دانشگاه در خدمت حل مسائل جامعه»این نش