کانون اندیشه جوان

دانشگاه و مسئله محوری

دانشگاه و مسئله محوری
  • 0
  • 29 ژوئن
  • 0

دانشگاه و مسئله محوری

جامعه با مسائل و چالش های گوناگون در حوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی مواجه است، از نهادهای مختلفی برای حل این مسائل انتظا