کانون اندیشه جوان

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران»

ثبت نام درسگفتار « حقوق مدرن و وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران» دومین دوره درسگفتارهای « تاریخ یک رویارویی از فقه تا حقوق»