کانون اندیشه جوان

دكتر محمدمهدی وحیدی

  • 0
  • 30 آوریل
  • 0

فقدان نقد بازنمایی شرق در ادبیات و سینمای غرب

مصاحبه با دكتر محمدمهدی وحیدی،نویسنده کتاب « شرق و دیگریِ جدید در ادبیات و سینمای غرب»