کانون اندیشه جوان

دوران سربازی

پرونده باز چالش های سربازی
  • 0
  • 16 مارس
  • 0

پرونده باز چالش های سربازی

اتفاقات ماه های اخیربرای سربازها به چالش های مربوط به این موضوع دامن زده است. تشکل های دانشجویی از نهادهایی که همواره در