کانون اندیشه جوان

دوره دوم حلقه متن خوانی

حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی
  • 0
  • 24 ژوئن
  • 0

حلقه آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی با تدریس دکتر یقینی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی

حلقه نظریه عدالت جان رالز با تدریس دکتر مصطفی زالی
  • 0
  • 24 ژوئن
  • 0

حلقه نظریه عدالت جان رالز با تدریس دکتر مصطفی زالی

صوت دوره دوم حلقه متن خوانی نظریه عدالت جان رالز