کانون اندیشه جوان

دولت یگانه قدرت مشروع در اندیشه لیبرالیسم

دولت یگانه قدرت مشروع در اندیشه لیبرالیسم
  • 0
  • 16 اکتبر
  • 0

دولت یگانه قدرت مشروع در اندیشه لیبرالیسم

نشست گفتمان قدرت با موضوع دانش و قدرت در اندیشه فوکو با حضور مهدی معافی در کانون اندیشه جوان بررسی شد.