کانون اندیشه جوان

دکنر سنگری

  • 0
  • 25 سپتامبر
  • 0

عقیده باطل

آیا آنها که امام حسین را کشته اند به شفاعت جدش امید بسته اند؟ دکتر محمدرضا سنگری ازتفکر ارجاء و مرجئه در عاشورا خواهد گف