کانون اندیشه جوان

دیپلماسی بی کراوات

دیپلماسی میدان
  • 0
  • 25 می
  • 0

دیپلماسی میدان

نسبت میدان و دیپلماسی به عنوان دو راهبرد اساسی جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین المللی چگونه است؟ آیا میدان و دیپلماسی