کانون اندیشه جوان

رئیس جمهور در هنمود های رهبر معظم انقلاب

فریب تدارکاتچی
  • 0
  • 18 می
  • 0

فریب تدارکاتچی

عدم اختیارات کافی، بهانه ای برای توجیه مشکلات یا واقعیتی گریبانگیر دولت‌ها؛چرا با پایان دولت ها، با این چالش مواجه می شو