کانون اندیشه جوان

رضا نقی زاده

نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

فیلم کامل نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور جناب آقای رضا نقی‌زاد

دانشگاه باید مبدا تحولات جامعه باشد
  • 0
  • 11 دسامبر
  • 0

دانشگاه باید مبدا تحولات جامعه باشد

نشست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور رضا نقی زاده در کانون اندیشه جو

نشست چهارم: نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

نشست چهارم: نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران

شست مجازی ما و دانشگاه با موضوع «نسبت دانشگاه و حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران» با حضور رضا نقی زاده در کانون اندیشه جوا