کانون اندیشه جوان

روابط تاریخ و فلسفه ی علم

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»
  • 0
  • 23 آوریل
  • 0

درسگفتار «فلسفه علم پیشرفته»

دومین دوره درسگفتارهای «فلسفه علم پیشرفته» با حضور علیرضا شفاه به صورت مجازی برگزار می شود.