کانون اندیشه جوان

زبان فارسی

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است
  • 0
  • 6 نوامبر
  • 0

سردار سلیمانی از بارزترین مصادیق پهلوان در هویت ایرانی است

نشست مجازی هویت ایرانی با موضوع «ایران؛ مفهومی قدیم یا مدرن؟» با حضور دکتر سید حسین شهرستانی در اینستاگرام کانون اندیشه

رازِ همبستگی
  • 0
  • 14 سپتامبر
  • 0

رازِ همبستگی

ایران به دلیل موقعیت خاص طبیعی، جغرافیایی و سیاسی خود، از سپیده دم تاریخ تاکنون، حوادث پر شماری را از سرگذرانده است. چه