کانون اندیشه جوان

زردنگاری های اینستاگرامی

نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن
  • 0
  • 2 فوریه
  • 0

نشست سوم : نقدی بر زردنگاری های اینستاگرامی درباره زن

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/14 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.