کانون اندیشه جوان

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری
  • 0
  • 20 نوامبر
  • 0

زنده بودن تفکر و اندیشه مارکس در جهان مدرن و جوامع سرمایه داری

نشست اول مجازی سایه های مارکس با موضوع «خوانش های گوناگون از نظریه های مارکس» با حضور سلمان فتوتیان در کانون اندیشه جوان