کانون اندیشه جوان

ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی

کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان
  • 0
  • 3 فوریه
  • 0

نشست چهارم : کارامدی ساز و کارهای حقوقی و اجتماعی در پاسخ به مطالبات زنان

این نشست ساعت 21 تاریخ 1399/11/15 در در صفحه اینستاگرامی کانون پلاس به نشانی canoon_plus@ برگزار خواهد شد.