کانون اندیشه جوان

سعید مهدوی کنی

  • 0
  • 19 آگوست
  • 0

“حسین شهادت می دهد” را دوباره ببینیم

بررسی گفتمان عاشورا از دیدگاه اندیشمندان معاصر

امر به معروف و نهی از منکر
  • 0
  • 12 اکتبر
  • 0

هدایت انسان

دکتر سعید مهدوی کنی، درباره هدایت انسان ها در نهضت حسینی می گوید.