کانون اندیشه جوان

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات
  • 0
  • 6 ژوئن
  • 0

سه عامل موثر بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات

رحیمی ضمن اشاره به سه عامل اثرگذار بر میزان مشارکت مردم در امر انتخابات، وضعیت کنونی مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهور