کانون اندیشه جوان

سیاست خوب سیاست بد

سیاست خوب سیاست بد
  • 0
  • 12 اکتبر
  • 0

سیاست خوب سیاست بد

دنیای سیاست بعد از ماکیاولی برای چه کسی منفعت دارد، آیا مردم جز مواجهه با فریب و دروغ راه دیگری دارند؟