کانون اندیشه جوان

سیاست مالی حکومت علوی

محمد حسین رجبی دوانی
  • 0
  • 13 آگوست
  • 0

سیاست مالی حکومت علوی

دکتر رجبی دوانی از وضعیت اقتصاد در حکومت علوی علیه السلام می گوید.