کانون اندیشه جوان

سیاست

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان
  • 1
  • 27 ژانویه
  • 0

نسبت دین و سیاست در افکار مهدی بازرگان

فیلم کامل جلسه دوم گفتگوی زنده از سلسله نشست های ارمغان فرنگ با حضور حسین محمدی سیرت