کانون اندیشه جوان

سیدامیرجاوید

  • 4.5
  • 18 می
  • 0

مجموعه های فرهنگی به ماموریت خود متعهد باشند

دومین نشست از مجموعه نشست های تجربه نگاری فرهنگی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.