کانون اندیشه جوان

شاهنامه و اکنون ما

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه
  • 0
  • 4 آوریل
  • 0

امتداد هویت ایرانی در بستر ادبیات با نگاهی به شاهنامه

فیلم کامل گفتگوی زنده نشست شاهنامه و اکنون ما با حضور جناب آقای علیرضا سمیعی