کانون اندیشه جوان

طرح صیانت روی میز تشکل ها!

طرح صیانت روی میز تشکل ها!
  • 0
  • 14 سپتامبر
  • 0

طرح صیانت روی میز تشکل ها!

طرح صیانت چالش های بسیاری داشت و صداهای بسیاری در موافقت و مخالفت آن بلند شد اما در این میان موضع تشکل های دانشجویی به