کانون اندیشه جوان

عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری

آزادی از نگاه شهید مطهری
  • 0
  • 8 می
  • 0

آزادی از نگاه شهید مطهری

فیلم کامل دومین جلسه گفتگوی زنده از سلسله نشست های « عدالت و آزادی در نگاه شهید مطهری» با موضوع : «آزادی از نگاه شهید مط