کانون اندیشه جوان

عربستان سعودی

  • 0
  • 19 دسامبر
  • 0

عربستان در یک دهه آینده

فیلم کامل نشست را اینجا ببینید

  • 0
  • 12 دسامبر
  • 0

نشست بررسی وضعیت عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست عربستان سعودی در یک دهه آینده برگزار شد.

  • 0
  • 9 دسامبر
  • 0

عربستان سعودی در یک دهه آینده

نشست “ عربستان سعودی در یک دهه آینده“ به همت کانون اندیشه جوان برگزار میشود .