کانون اندیشه جوان

علم روان کاوی

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی

جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

جامعه و دین از دیدگاه فروید

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند
 • 0
 • 15 دسامبر
 • 0

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند

رایجی بیان کرد: استناد فروید در نفی دین به عملکرد مفسدانه برخی دینداران، پایه و اساس علمی ندارد.

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نشست دوم مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد رایجی در کانون اندیشه جوان بررس

نشست مجازی دین و فروید
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست مجازی دین و فروید

نشست مجازی دین و فروید با موضوعات «جامعه و دین از دیدگاه فروید» و «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد م