کانون اندیشه جوان

علوم انسانی معطوف به رهایی بخشی انسان است

علوم انسانی معطوف به رهایی بخشی انسان است
  • 0
  • 29 دسامبر
  • 0

علوم انسانی معطوف به رهایی بخشی انسان است

میری بیان کرد: انقلاب 57 نگاهی تاریخی به ایران و جهان اسلام داد و سبب شد تا خود را در لوای تمدن اسلام ببینند.