کانون اندیشه جوان

علی بزرگ خو

هویت جنبش دانشجویی
  • 0
  • 8 دسامبر
  • 0

هویت جنبش دانشجویی

فیلم کامل شصت و هشتمین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی این نشست با حضور علی ریاحی پور (مسئول سیاسی ساب

جنبش های جریان مطالبه گر
  • 0
  • 7 دسامبر
  • 0

جنبش های جریان مطالبه گر

در بررسی جنبش های دانشجویی این مسئله مطرح می شود که آنها تا چه حد توانسته اند در جریان سازی و تحقق اهداف و آرمان هایشان

  • 0
  • 6 دسامبر
  • 0

بررسی ابعاد سیاسی آبان ۹۸

فیلم کامل بیست و سومین نشست از سلسله نشست های گفتگوهای تشکل های دانشجویی