کانون اندیشه جوان

عملکرد مجلس انقلابی

  • 0
  • 23 سپتامبر
  • 0

بررسی عملکرد مجلس انقلابی

فیلم کامل هفدهمین نشست از سلسله نشست های گفتگوی تشکلهای دانشجویی با موضوع بررسی عملکرد مجلس انقلابی