کانون اندیشه جوان

غلام حسن محرمی

تفسیر وارونه
  • 0
  • 5 اکتبر
  • 0

تفسیر وارونه

نظریات و تفکران خود به تاریخ اسلام استناد می‌کنند. اما بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که حوادث تاریخی بر شرایط کنونی قابل