کانون اندیشه جوان

فرزدا جهان بین

همبستگی عدالت و آزادی در اندیشه شهید مطهری
  • 0
  • 29 آوریل
  • 0

همبستگی عدالت و آزادی در اندیشه شهید مطهری

جهان‌ بین ضمن اشاره به سه معنای عدالت در اندیشه شهید مطهری به رابطه متقابل عدالت و آزادی تصریح کرد و گفت: عدالت کمک می‌ک