کانون اندیشه جوان

فروید

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور جناب آقای محمد رایجی

جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

جامعه و دین از دیدگاه فروید

فیلم کامل نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 18 دسامبر
 • 0

صوت نشست مجازی جامعه و دین از دیدگاه فروید

صوت نشست مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور جناب آقای محمد مهدی عباسی آغوی

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند
 • 0
 • 15 دسامبر
 • 0

فروید دین را پنداری با کارکردهای مثبت می‌داند

رایجی بیان کرد: استناد فروید در نفی دین به عملکرد مفسدانه برخی دینداران، پایه و اساس علمی ندارد.

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند
 • 0
 • 14 دسامبر
 • 0

فروید دین را امری پنداری و ذهنی می‌داند

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس

فروید و چالش های جنسی
 • 0
 • 14 دسامبر
 • 0

فروید و چالش های جنسی

آورده ی فروید چه بود؟ کدام کشف فروید درباره روان انسان، او و اندیشه هایش را چالش برانگیز کرد؟ چرا مبانی اسلامی تئوری ها

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست دوم: نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام

نشست دوم مجازی دین و فروید با موضوع «نسبت علم روان کاوی با آموزه های اسلام» با حضور محمد رایجی در کانون اندیشه جوان بررس

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید
 • 0
 • 12 دسامبر
 • 0

نشست اول: جامعه و دین از دیدگاه فروید

نشست اول مجازی دین و فروید با موضوع «جامعه و دین از دیدگاه فروید» با حضور محمد مهدی عباسی آغوی در کانون اندیشه جوان بررس